HomeCommentaryAng Matibay na Pananampalataya sa Gitna ng mga Bagyo at Hamon ng...

Ang Matibay na Pananampalataya sa Gitna ng mga Bagyo at Hamon ng Buhay

Ang kuwento ng paglalakbay ni Hesus at ni Pedro sa ibabaw ng tubig ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng matibay na pananampalataya sa mga oras ng pagsubok at pangamba. Nais nating unawain nang mas malalim ang apat na mahahalagang punto hinggil sa tema ng pagtitiwala sa Panginoon sa kabila ng mga pagsubok sa buhay.

Unang punto: Tatahakin ang mga Alon, Harapin ang Bagyo ng Buhay, May Pag-asa at Tapang

Nag-umpisa ang kwento na nasa gitna ng malalakas na alon sa lawa, kung saan ang mga alagad ay kinakabahan at nag-aalala. Kung iisipin, ang mga pagsubok na ito sa ating buhay ay parang mga alon – madalas hindi inaasahan at nanganganib tayong malunod sa mga suliraning hindi natin kontrolado.Gayundin, maaaring magkaroon tayo ng mga pagkakataon kung saan tayo ay nasa sitwasyon ng labis na kawalan ng katiyakan. Subalit, sa pamamagitan ng matibay na pananampalataya sa Diyos, ating magagawang harapin ang mga hamon na may pag-asa at tapang.

Pangalawang punto: Sa Gitna ng Kadiliman, Tumawag kay Jesus

Si Pedro ay pumiling lumakad sa ibabaw ng tubig patungo kay Hesus. Subalit habang siya’y naglalakad, napansin niyang nasa gitna siya ng kadiliman ng gabi. Kaakibat ng ating paglalakbay ay ang mga oras ng kawalan ng liwanag—mga panahon ng kalituhan, pangamba, at kamangha-manghang kawalan ng linaw sa hinaharap.

Ito ang mga pagkakataong tayo ay tinatawag na tumawag kay Hesus, tulad ng ginawa ni Pedro. Sa mga panahong ito, maaaring makaramdam tayo ng pangangailangang humingi ng tulong, at dito natin makikita ang kahalagahan ng pagtitiwala na Siya’y laging naroroon upang sagipin tayo.

- Newsletter -

Pangatlong punto: Lumakad Tayo at Maglakbay Nang May Matibay na Pananampalataya

Napansin natin na habang may pananampalataya si Pedro, siya’y nakakalakad sa ibabaw ng tubig patungo kay Hesus. Subalit nang magduda siya, siya’y lumubog. Katulad natin, may mga pagkakataon sa ating buhay na ang takot at pag-aalinlangan ay nagiging hadlang sa ating pagkilos.

Subalit kapag nanatili tayong matatag sa pananampalataya, may kakayahan tayong lampasan ang mga limitasyon natin. Sa kabila ng ating mga kamalian, ang Diyos ay handang ibangon tayo at magbigay-lakas para tayo’y makabangon muli.

Ikaapat na punto: Ang mga Bagyo sa Buhay ay Nagpapalalim ng Pananampalataya

Sa pagtatapos ng kuwento, sinabi ni Hesus kay Pedro: “Napakaliit ng iyong pananampalataya. Bakit ka nag-alinlangan?” Narito ang isang mahalagang aral: Ang mga pagsubok at kahinaan ay maaaring magdulot ng pag-urong sa ating pananampalataya. Subalit sa halip na magpatangay sa takot, magpatibay tayo.

Isaisip natin ang mga pagkakataon sa ating buhay kung saan tayo’y ipinagtanggol ng Diyos, kung paano tayo’y itinaas mula sa mga pagkakamali, at kung paano tayo’y ipinadama ng Diyos ang Kanyang pagmamahal at biyayang walang katapusan. Sa pamamagitan nito, mas mapalalim natin ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa kanya.

Sa pangwakas, ang kuwento ni Pedro ay isang paalala sa atin na sa kabila ng mga pagsubok at kawalan ng katiyakan sa buhay, mayroon tayong Panginoong laging handang tanggapin tayo, patuloy na gumabay, at magbigay-lakas sa ating mga paglalakbay. Nawa’y tayo’y magpatuloy sa paglago ng ating pananampalataya at pagsasabuhay nito sa bawat aspeto ng ating buhay.

Pagninilay: Mateo 14: 22-33, Ika-19 na Linggo sa karaniwang panahon

Fr. Edwin “Edu” Gariguez was the former executive secretary of Caritas Philippines. In 2012, he was awarded the Goldman Environmental Prize for leading a grassroots movement against an illegal nickel mine to protect Mindoro Island’s biodiversity and its indigenous people. He is currently the social action director of the Apostolic Vicariate of Calapan.

© Copyright LiCAS.news. All rights reserved. Republication of this article without express permission from LiCAS.news is strictly prohibited. For republication rights, please contact us at: [email protected]

Previous articleMaria
Next articleBaby steps

Support LiCAS.news

We work tirelessly each day to tell the stories of those living on the fringe of society in Asia and how the Church in all its forms - be it lay, religious or priests - carries out its mission to support those in need, the neglected and the voiceless.
We need your help to continue our work each day. Make a difference and donate today.

Latest