HomeCommentarySi Maria at ang pag-asa sa gitna ng pandemya

Si Maria at ang pag-asa sa gitna ng pandemya

Ang kapistahang ito ay nagbibigay ng pag-asa sa atin. Kung nasaan si Maria ay doroon din tayo.

Nakakatakot ang COVID-19 kasi nakakatakot ang kamatayan. Nagdadala kasi ang COVID ng kamatayan. Lahat tayo ay may alam at may kilalang mga tao na kung hindi dahil sa COVID ay kasama pa sana natin. Pinamumukha sa atin ng pandemyang ito ang kilabot ng kamatayan. Ang struggle natin sa COVID-19 ay sa totoo lang struggle natin laban sa kamatayan. Parang wala tayong laban sa kamatayan. Inilalarawan iyan sa ating unang pagbasa ng struggle ng babae laban sa pulang dragon na pitong ulo at sampung sungay.

Makapangyarihan ang dragon at handang lamunin ang babae at ang sanggol na ipanganganak niya. Walang kalabanlaban ang babae sa dragon kung hindi siya tinulungan ng Diyos. Inilikas siya at ang sanggol ng Diyos. Tayo rin ay walang kalabanlaban sa kamatayan na handang lumamon sa atin pero mayroong Diyos na magliligtas sa atin sa kuko ng kamatayan. Iyan ang mensahe sa atin ng dakilang kapistahang ito ng pag-akyat kay Maria sa langit.

Hindi ginawa ng Diyos ang kamatayan. Sinabi sa Banal na Kasulatan: “God did not make death, nor does he rejoice in the destruction of the living.” (Wis. 1:13) Kaya sinabi ni Jesus: “I am the living bread that came down from heaven; whoever eats this bread will live forever” (Jn. 6:51). Ito rin ang sinabi ni Jesus kay Martha, “I am the resurrection and the life; whoever believes in me, even if he dies, will live, and everyone who lives and believes in me will never die.” (Jn. 11:25-26)
Pinatunayan ito ni Jesus. Dumaan siya sa kamatayan. Talagang pinatay siya at inilibing pa ng tatlong araw pero siya ay muling nabuhay. Nalampasan niya, napagtagumpayan niya ang kamatayan. Siya ay muling nabuhay at hindi na siya muling mamamatay. Ngunit ang muling pagkabuhay ay hindi lang para sa kanya. Kaya napakinggan natin sa ating ikalawang pagbasa na si Jesus ang unang bunga ng muling pagkabuhay. He is the first fruit of the resurrection. Siya ang nauna at susunod ang iba sa kaniya “in proper order.” At ang unang sumunod sa kanya sa muling pagkabuhay ay ang taong pinakamalapit sa kanya – ang kanyang mahal na ina.

Namatay din si Maria, tulad ni Jesus, pero hindi siya napigilan ng kamatayan. Tulad ni Jesus, siya rin ay muling nabuhay at siya ay nasa langit ngayon katawan at kaluluwa. Hindi hinayaan ng Diyos na ang katawan na hindi man nadagtaan ng kasalanan ay mabulok sa kamatayan na parusa sa kasamaan.

Ang kapistahang ito ay nagbibigay ng pag-asa sa atin. Kung nasaan si Maria ay doroon din tayo. Maaari pa natin idahilan na si Jesus ay dapat lang na nasa langit pati na ang kanyang katawan kasi Diyos siya. Siya ay tao at Diyos. Pero ngayon si Maria ay tao lamang tulad natin. Kung nasa langit na siya, tayo ay doroon din. Kaya ang langit ay para sa atin, katawan at kaluluwa. Pagdating ng wakas ng panahon lahat tayo ay bubuhayin na muli, pati na iyong mga crenimate. Doon sa langit makakasama natin si Jesus, si Maria, at lahat ng mga santo at ang mga mahal natin sa buhay sa harap ng Diyos Ama. Hindi tayo lalamunin ng dragon ng kamatayan. Malalampasan din natin ito! Kaya huwag tayo mawalan ng pag-asa kahit na sa banta ng covid 19 at ng delta variant. Hindi kamatayan ang wakas natin.

May isa pang mensahe ang kapistahan natin. Ito ay nagpapaala-ala sa atin ng tunay na kahalagahan ng ating katawan. Ang katawan natin ay hindi lang isang damit na iiwan na natin kapag tayo ay namatay o papalitan natin sa panahon ng re-incarnation o transmigration of the soul. Wala pong reincarnation. Ang katawan natin ay bahagi ng ating pagkatao. Hindi na ako magiging ako kung iba na ang aking katawan. Ang katawan ko ay regalo sa akin ng Diyos tulad ng aking kaluluwa, at bilang regalo ng isang Diyos na puno ng karunungan at ng pag-ibig, ito ay tinatanggap ko at inaalagaan. We do not decide on what kind of body we want. It is a gift to us and we should accept the gift with gratitude.

- Newsletter -

Noon, ang tingin natin sa pag-aalaga ng katawan ay pagandahin lang ito. Kaya umiinom tayo ng anumang gamot upang maging maganda ang hugis ng katawan at ng mukha, gumagawa ng anumang exercise para maging maganda, gumagamit ng anumang lotion at cosmetics para sa kutis, sa buhok, sa kilay, sa kuko. Vanity of vanities. Lahat namang ito ay lilipas, tatanda at mabubulok. Ngayong panahon ng pandemya naiba na ang pag-aalaga ng katawan. Hindi na gaano paano gumanda – hindi naman tayo lumalabas at kung lumabas man nakatakip na ang mukha. Ang pag-aalaga ng katawan ay upang ito ay maging malusog para may resistance sa virus. So the concern now is more of health rather than beauty. Mas malalim na ito na pag-aalaga sa katawan.

Pero ang isa pang pag-aalaga sa katawan na dapat bigyan ng pansin: gamitin ang katawang panlupa upang ito ay makapunta sa langit. Gamitin natin ang ating katawan upang purihin ang Diyos at makatulong sa kapwa. Dinidisiplina natin ang ating katawan at hindi natin sinusunod ang layaw nito. Kaya mayroon tayong fasting, mayroong mga austerities and sacrifices upang ito ay sumunod na makagawa ng mabuti. Dahil sa disiplina ng katawan nakakadasal tayo, nakakatulong tayo sa kapwa, napaghihindian natin ang mga makasalanang tawag nito. Hindi natin hinahayaan na ito ay maging instrument na makagawa ng masama. Hindi natin ginagamit ang ating dila at ang ating kamay upang makasakit sa iba. Hindi natin ginagamit ang ating mata upang maging madumi ang ating isip. Hindi natin ginagamit ang ating paa upang pumunta sa masasamang lugar. Tandaan natin na magiging kasama natin ang katawang ito magpasawalang hanggan – sa langit man o sa impiyerno, depende sa paggamit natin dito ngayon. Kaya pinapaalaala ng kapistahan ng pag-akyat kay Maria na langit ang patutunguhan ng ating katawan at kaluluwa. We are meant for glory! So right now, let us glorify God with our bodies.

Iyan ang ginawa ni Mama Mary sa ating ebanghelyo. Nagmadali siyang maglakbay papunta kay Elizabeth. Ginamit niya ang kanyang paa upang magdala ng Magandang Balita. Ginamit niya ang kanyang bibig upang purihin ang Diyos. Ginamit niya ang kanyang kamay upang tulungan si Elizabeth sa mga huling buwan ng kanyang pagbubuntis. She was present with her whole being to assist her old cousin. Ang katawang niya na nagdadala na ng Anak ng Diyos ay naglingkod sa kapwa. She truly glorified God with her body by her life of presence and her life of service. Kaya siya ngayon ay maluwalhati na sa langit. Kaya nagkatotoo ang sinabi niya na mula ngayon siya ay pupurihin ng lahat ng sali’t saling lahi. Dinadakila siya ngayon, dinadakila natin siya, dahil sa kagandahang loob na ginawa ng Diyos sa kanya na ngayon siya ay nakikiisa na sa kaluwalhatian ng kanyang Anak sa langit.

Homily ni Bishop Broderick Pabillo ng Vicariate of Taytay para sa Kapistahan ng Pag-akyat sa Langit ni Maria, Agosto 15, 2021

© Copyright LiCAS.news. All rights reserved. Republication of this article without express permission from LiCAS.news is strictly prohibited. For republication rights, please contact us at: [email protected]

Leave a Reply

Support LiCAS.news

We work tirelessly each day to tell the stories of those living on the fringe of society in Asia and how the Church in all its forms - be it lay, religious or priests - carries out its mission to support those in need, the neglected and the voiceless.
We need your help to continue our work each day. Make a difference and donate today.

Latest