HomeCommentaryDiborsyo: Simbahan vs. Hesukristo?

Diborsyo: Simbahan vs. Hesukristo?

Kay Hesukristo ay Pwede Naman Pala! Maraming beses nating narinig na ang simbahan ay mahigpit na tutol sa diborsiyo. 

Gayunpaman, kung titingnan natin nang mas malalim ang mga aral ni Hesus at ang mga sitwasyon na kinakaharap ng mga mag-asawa sa modernong panahon, makikita natin na may mga pagkakataon kung saan maaari naman palang maging makatarungan ang diborsiyo.Mga Kondisyon para sa Diborsiyo sa Bibliya

Mateo 19:3-9:

3 Nilapitan si Jesus ng ilang Pariseo upang siya’y subukin. “Naaayon ba sa Kautusan na hiwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa sa kahit na anong dahilan?” tanong nila.  

4 Sumagot si Jesus, “Hindi pa ba ninyo nababasa sa Kasulatan na sa pasimula pa, nilalang sila ng Maykapal na lalaki at babae?”  

5 At sinabi, ‘Dahil dito’y iiwan ng lalaki ang kanyang ama’t ina, magsasama sila ng kanyang asawa at sila’y magiging isa.’  

- Newsletter -

6 Kaya’t hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao.”  

7 Tinanong nila siya, “Bakit iniutos ni Moises na magbigay ng kasulatan ng paghihiwalay bago hiwalayan ang asawa?”  

8 Sumagot si Jesus, “Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo, ngunit hindi ganoon sa pasimula.  

9 Sinasabi ko sa inyo, sinumang maghiwalay ng kanyang asawa, maliban kung ito’y sa pakikiapid, at mag-asawa ng iba, ay nagkakasala ng pangangalunya.”

Mateo 5:31-32:

31 Sinabi rin naman, ‘Sinumang magpalayas sa kanyang asawa ay kailangang bigyan niya ito ng kasulatan ng paghihiwalay.’  

32 Ngunit sinasabi ko sa inyo: ang sinumang magpalayas sa kanyang asawa, maliban na kung ang asawa’y nakikiapid, ay nagtutulak sa kanyang asawa na mangalunya; at sinumang mag-asawa sa babaing pinalayas ay nangangalunya.”

Sa mga siping ito mula sa Bibliya, binigyan diin ni Hesus na ang kasal ay sagradong tipan na hindi dapat buwagin. 

Ngunit sinabi rin niya na “maliban kung ito’y sa pakikiapid,” ang diborsiyo ay maaaring maging makatarungan. Dito, ipinapakita na sa kaso ng sexual immorality, mayroong eksepsyon. 

Pwede naman pala, kung talagang may mabigat na dahilan tulad ng pakikiapid.

Mga Sitwasyon Kung Saan Maaaring Payagan ang Diborsiyo

Bagamat hindi direktang binanggit sa Bibliya, naiintindihan natin na may mga sitwasyon tulad ng pisikal na abuso, emosyonal na pang-aabuso, at iba pang anyo ng malupit na pagtrato na maaaring maging dahilan upang isaalang-alang ang diborsiyo. 

Sa ganitong mga kaso, pwede naman pala na ang diborsiyo ay maging solusyon upang protektahan ang kaligtasan at kapakanan ng mga biktima.

Sa konteksto ng batas, may mga pagkakataon na hindi na talaga kayang magsama ng mag-asawa dahil sa irreconcilable differences. 

Ang mga batas sa maraming bansa ay nagbibigay ng proteksyon sa mga indibidwal sa ganitong sitwasyon, at ito ay paraan upang maayos na maipamahagi ang ari-arian at karapatan ng mga anak. 

Kaya’t sa ilalim ng ganitong mga legal na aspeto, pwede naman pala ang diborsiyo.

Para sa simbahan, may mga alternatibong hakbang tulad ng legal separation at annulment. 

Ang legal separation ay nagbibigay-daan sa mag-asawa na mamuhay nang hiwalay nang hindi binubuwag ang bisa ng kasal. 

Ang annulment naman ay nagsasaad na ang kasal ay mula sa simula pa lamang ay walang bisa dahil sa mga tiyak na dahilan tulad ng kakulangan ng malayang pagsang-ayon o pandaraya. 

Kung ganito ang sitwasyon, pwede naman pala ang annulment.

Paghihiwalay sa Pagbibigay-Diin sa Responsibilidad

Ang paghihiwalay, kahit na hindi diborsiyo sa striktong pananaw, ay kinikilala ng Simbahan sa mga sitwasyon na kinakailangan para sa kaligtasan at kapakanan ng mag-asawa. 

Ito ay nagbibigay-daan upang mapanatili ang kabanalan ng kasal habang inaalagaan ang mga indibidwal na miyembro ng pamilya. 

Sa ganitong paraan, pwede naman pala ang paghihiwalay kung talagang kinakailangan.

Habang ang diborsiyo ay hindi ang ideal na plano ng Diyos para sa kasal ayon sa Bibliya, nakita rin natin na may mga sitwasyon na maaaring maging makatarungan ito. 

Sa kaso ng pakikiapid o sexual immorality, at sa mga modernong sitwasyon tulad ng abuso at matinding hindi pagkakaunawaan, pwede naman pala ang diborsiyo bilang isang paraan upang protektahan ang kalusugan at kapakanan ng bawat indibidwal. 

Ang mga batas at alternatibong solusyon tulad ng legal separation at annulment ay nagpapakita na may mga paraan upang harapin ang mga komplikadong sitwasyon sa buhay mag-asawa. 

Kaya, pwede naman pala!

Bishop Antonio Ablon of the Iglesia Filipina Independiente (Philippine Independent Church) is presently the Chaplain of St. Catherine’s Anglican Chaplaincy in Stuttgart, Germany of the Diocese in Europe, Church of England. He is a former chaplain to the seafarers in Hamburg, Germany and Bishop of IFI Pagadian. The Philippine Independent Church is a member of the global communion of the Anglican Church. Bishop Ablon is one of the most persecuted church leaders in the Philippines. In 2021, the German government officially granted him asylum. 

© Copyright LiCAS.news. All rights reserved. Republication of this article without express permission from LiCAS.news is strictly prohibited. For republication rights, please contact us at: [email protected]

Support LiCAS.news

We work tirelessly each day to tell the stories of those living on the fringe of society in Asia and how the Church in all its forms - be it lay, religious or priests - carries out its mission to support those in need, the neglected and the voiceless.
We need your help to continue our work each day. Make a difference and donate today.

Latest